Σκιά Shadow

Ζωή Zoe

GLASS 

Destroyer

ESCAPE ROOM